กรุ๊ปคาร์เร้นท์ รถเช่า
smileyyesบริการรถเช่า  เช่ารถ เก๋ง กระบะ รถตู้ บัส รถทัวร์  
ขับเอง พร้อมคนขับ บริการรับส่งที่ บริการเที่ยวไทย ลาว

yes เพียงแสดงเอกสารตัวจริงบัตรประจำตัว,ใบขับขี่ ของท่านเท่านั้น ไม่ใช้บัตรเครดิตก็เช่าได้
คิวอาร์โค้ด กรุ๊ปคาร์เร้นท์

ขั้นตอนในการเช่า,จองรถผ่านโทรศัพท์,ไลน์

1) โทรศัพท์แจ้งความประสงค์ในการเช่ารถ 0910549050 042-240-220, 094-374-5230, 094-512-4554, หรือสนทนาผ่านไลน์ ( LINE ID 0945124554)
2) แจ้งประเภท,รถจำนวนผู้โดยสารหรือขนาดรถที่ต้องการเช่า วัน,เวลา เช่ารถและคืนรถ ฯลฯ
3) ชำระค่าจองรถเช่าขั้นต่ำ 500 บาท (เงินจองรถเช่าถือเป็นค่าเช่ารถที่ชำนะล่วงหน้า) 
4) เมื่อถึงกำหนดนัดพนักงานส่งรถให้ตามนัดหมาย,ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือในวันรับรถ


ขั้นตอนในการจองรถเช่าผ่านเว็บไซต์ " กรุ๊ปคาร์เร้นท์ "

1) เลือกประเภทและรุ่นรถที่ต้องการเช่าจากเว็บไซต์  www.groupcarrent.com ดังนี้  
1.1 เลือกประเภทรถ / Type of Car 
1.2 เลือกรถที่ต้องการเช่า / Select a Car , เช่ารถ.., คลิกดูรถ...
1.3 เลือกรถที่ต้องการเช่า / Select Car , เช่า/Rent
1.4  ยืนยันการเช่า / Confirm Rent โดยการบันทึกข้อมูลเช่ารถอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ จึงคลิก  ส่งข้อมูล/send (คลิกดูรถที่รูปรถจริงจะมีรูปรถโชว์ทั้งภายนอกและภายในดู  คิวเช่ารถจะแสดงในปฏิทิน “ วันที่ถูกจอง Dates are booked” )
2) กรุ๊ปคาร์เรนท์จะตรวจสอบข้อมูลการเช่าแล้วจึงแจ้งกลับผ่านโทรศัพท์หรือไลน์ 
3) ชำระค่าจองรถเช่าขั้นต่ำ 500 บาท (เงินจองรถเช่าถือเป็นค่าเช่ารรถที่ชำระล่วงหน้า) โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 018-1-16647-9 เท่านั้น (ใช้บัญชีเดียว)
4) เมื่อถึงกำหนดนัดพนักงานส่งรถให้ตามนัดหมาย,ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือในวันรับรถ
 
laughคิวจองรถเช่าจะมีผล เมื่อชำระเงินค่าจองรถ (เป็นค่าเช่าที่จ่ายล่วงหน้า) และได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น
ค่าค้ำประกันความเสียหายจากการเช่ารถ(คืนเต็มจำนวนหากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น)
เช่ารถแบบไม่ต้องชำระค่า (Excess, Deductible) ชำระเพิ่ม 300 บาท/วัน ในกรณีที่รถมีรอยหรือมีความเสียหายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกไม่ต้องชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมอีก      ทั้งนี้ไม่รวมล้อ,ยางรถหรืออุปกรณ์และถูกโจรกรรม
น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเช่ารถผู้เช่าต้องชำระเอง เมื่อส่งคืนรถเช่าหากน้ำมันรถบกพร่องผู้เช่าต้องชำระเป็นเงินเพิ่มขีดละ 100-500 บาท แล้วแต่รุ่นรถ
หากจำเป็นต้องให้บริการนอกสถานที่ผู้ให้เช่าจะประเมินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป


 
การคิดเวลาในการเช่ารถยนต์
เช่ารถคิดครั้งละ 1 วันขึ้นไป  หากเช่าหลายวัน นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เริ่มนับวันเช่าตั้งแต่เวลาที่เริ่มเช่า  , คืนรถช้ากว่ากำหนด(ต้องแจ้งล่วงหน้า) ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากเกินคิดเพิ่มครึ่งวันหรือเต็มวัน แล้วแต่กรณี

คุณสมบัติของผู้เช่ารถยนต์
1) ผู้เช่ารถยนต์เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตน และได้รับการรับรองจากราชการของประเทศไทยแล้ว
2) มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และต้องแสดงหลักฐานใบขับขี่ในประเทศไทยหรือใบขับขี่สากลตัวจริงได้
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถ
1)  สำหรับบุคคลธรรมดา
-   ผู้เช่ารถชาวต่างชาติ ต้องแสดงหลักฐานหนังสือเดินทาง,พาสปอร์ต ,ใบขับขี่นานาชาติ (ไม่หมดอายุ)
-   ผู้เช่ารถคนไทย ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน , ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแทนได้ (ไม่หมดอายุ)
-   ผู้ค้ำประกัน หรือผู้โดยสาร  ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่สามารถแทนได้ (ไม่หมดอายุ)
2)  สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท
-  หนังสือรับรองบริษัท
-   หนังสือมอบอำนาจให้เช่ารถจากผู้มีอำนาจอนุมัติ พร้อมเอกสารประกอบ
-   ใบอนุญาตขับขี่รถของผู้ขับขี่
 

เงื่อนไขสัญญาเช่ารถ

1.เงื่อนไขนี้ให้รวมถึงเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ใน  www.groupcarrent.com ด้วยทั้งหมด ,ผู้เช่าต้องใช้รถเช่าให้ถูกต้องตาม กฎหมายเท่านั้น                                                     
2. หากท่านสงสัยว่ามีบุคคลแอบอ้างหรืออาจเป็นมิจฉาชีพ  ให้สอบถามตาม 091-054-9050
3.ผู้เช่าต้องใช้รถเช่าตามสถานที่แจ้งเท่านั้น หากจำเป็นต้องใช้รถนอกสถานที่แจ้ง ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบก่อน ผู้ให้เช่าจะคิดค่าเช่าเพิ่มเติมกับผู้เช่าเป็นกรณีไป  หากผู้เช่ารถไม่แจ้ง ผู้ให้เช่าจะคิดปรับค่าเช่าเพิ่มเต็มจำนวน  โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ผู้เช่าทราบก่อนล่วงหน้าก็ได้
4.ในกรณีที่รถเช่า เกิดการสูญหายหรือถูกขโมยหรือเสียหายหรือทำให้ทรัพย์สินบุคคลอื่นเสียหายหรือมีอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย หรือสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบใช้เสียหาย,ค่าขาดรายได้หรือค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยผู้ให้เช่าสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะซ่อม ณ อู่ที่กำหนดให้เท่านั้น                                                       
5.น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเช่ารถผู้เช่าต้องชำระเอง เมื่อส่งคืนรถเช่าหากน้ำมันรถบกพร่องผู้เช่าต้องชำระเป็นเงินเพิ่มขีดละ 100-500 บาท แล้วแต่รุ่นรถ                                                                                             
6.หากผู้เช่ารถจะคืนรถเช่าก่อนหรือช้ากว่ากำหนด  ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  2 ชั่วโมงก่อนคืนรถหรือครบกำหนด เวลาในสัญญา หากผู้เช่าไม่แจ้งและไม่ได้รับอนุญาตจากเราก่อนแล้วคืนรถช้ากว่ากำหนด ผู้ให้เช่าจะคิดค่าเช่าเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท หรือครึ่งวัน หรือเต็มวัน และหากต้องการเพิ่มวันเช่าต้องติดต่อและได้รับอนุญาตจากเราก่อนเท่านั้น
7.ค่าค้ำประกัน,ค่ามัดจำ,ค่าเช่า หรือเงินอื่น ๆ ลูกค้าจะได้คืนในทันทีที่คืนรถในกรณีที่ไม่เกิดความเสียหายใด ๆ (มีเหตุสงสัยให้ติดต่อ 091-054-9050 ในทันที)                                                                                                                        
8.หากรถที่เช่าประสบอุบัติเหตุถึงขนาดไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เช่าต้องแจ้งความประสงค์ว่าจะใช้รถต่อไปหรือไม่  โดยผู้ให้เช่าจะจัดรถสำรองที่สามารถจัดให้ได้เพื่อให้ท่านใช้ในการเดินทางต่อไปตามความเหมาะสม  หากรถที่เช่า ยางรั่ว ยาง แตก น้ำมันหมด กระจกร้าวขนาดที่พอขับไปได้ ผู้เช่ารถยนต์ต้องดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองหรือชำระค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเท่านั้น                9.หากมี อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุอันเกี่ยวข้องกับรถที่เช่า ผู้เช่าต้องติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฎหน้าสัญญาเช่ารถ แจ้งข้อมูลที่ เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนในทันทีที่ทำได้ ห้ามผู้เช่าตัดสินใจดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับรถเช่าด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตกรุ๊ปคาร์เรนท์
 

พิมพ์ / Print

รถเช่าเลยบ้านเรา จองรถเช่า 0948745450     รถเช่าอุดรธานีบ้านเรา โทร 094-512-4554     รถเช่าบ้านเราเชียงราย 0945124554     รถเช่าบ้านเราเชียงคาน เช่ารถ โทร 094 874 5450     รถเช่าบ้านเราหนองบัวลำภู โทร 0948745450     รถเช่าบ้านเราหนองคาย โทร 0948745450     รถเช่าบ้านเราสว่างแดนดิน โทร 0942835601     รถเช่าบ้านเราสกลนคร โทร 0942835601     รถเช่าบ้านเราร้อยเอ็ดโทร 0945124554     รถเช่าบ้านเราระยอง     รถเช่าบ้านเรารถเช่ามุกดาหาร โทร 0942835601     รถเช่าบ้านเราป่าพะยอม     รถเช่าบ้านเราบุรีรัมย์     รถเช่าบ้านเราบึงกาฬ ติดต่อ 094-874-5450     รถเช่าบ้านเรานครพนม โทร 094-275-2803     รถเช่าบ้านเราชุมแพ โทร 094-874-5450     รถเช่าขอนแก่นโทร 0945124554     รถเช่าZ://ติและชมการใช้บริการของเรา (กรอกข้อมูล)     รถเช่าZ:// ระบบ สำนักงาน     รถเช่าMembership 5 เมืองนครพนม โทร 094-512-4554     รถเช่าMembership 4 เมืองอุดรธานี โทร 094-512-4554     รถเช่าMembership 1 สนามบินอุดรธานี โทร 094-512-4554     รถเช่าMEMBERSHIP     รถเช่า@รถเช่าบ้านเรา(063-404-4945 รับสมัครรถร่วมเช่าที่บ้านเรา)